kundeservice

Pure Norway Air, bottled air, air canister, pure air, oxygen in a can, worldwide shipping, Ren Norge Luft, flaskeluft, luftbeholder, ren luft, oksygen i en boks, verdensomspennende frakt, Pure Norway Air, ar engarrafado, vasilha de ar, ar puro, oxigênio em uma lata, transporte mundial, 纯挪威航空, 瓶装空气, 空气罐, 纯净空气, 罐装氧气, 全球航运,

Kontakt oss

Pure Norway air søker grossister og forhandlere som ønsker å selge våre produkter.

Vi kan kontaktes på [email protected], det kan ta opptil 48 timer for at vi kan svare.

Vi kan bare svare på e-postmeldinger skrevet på norsk, English eller Português.

Vår postadresse er:

Purenorwayair
Postboks 18
Vågstranda 6387

vanlige spørsmål

Før du kontakter oss, vennligst sjekk for å se om søket ditt er besvart i den praktiske listen nedenfor.

Standard salgsbetingelser

Innledning
Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Purenorwayair
Postboks 18
6387 Vågstranda
Norge

[email protected]

og er utpekt i følgende som selger.
Kjøperen er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som Kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.
Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Hvor er vi?

vår lokasjon ligger i den lille bygda Vågstranda som ligger langs Romsdalsfjorden i Rauma. Vi er nær Åndalsnes by og kort avstand fra Trollstigen, Geiranger og Trollveggen, som alle er omtalt i vårt eksklusive utvalg av produkter.

Hvor mange ganger kan jeg trekke pusten av flasken?

Dette varierer på hvor dypt du puster, men vi pakker omtrent syv liter luft per flaske. Under testingen fikk noen av våre fagpersoner over 140 pust per flaske.

Noen av produktene virker dyrt!

Som en familiedrevet virksomhet forstår vi veldig mye behovet for verdi for pengene. Høsting av luft er ikke så enkelt som det høres ut. Det er tre utgifter:

  1. Arbeid: Vi må lokalisere  potensielle høste steder, noe som tar lang tid. Vi må da høste luften, overføre den til våre fabrikker, annonsere og sende våre produkter. Disse er alle arbeidsintensive.
  2. Finansiell: Vi må kjøpe bokser som er spesielt produsert til bruk, samt store lagrings anordninger og bulk utstyret for å overføre luften til våre individuelle produkter. Vi må også leie bygninger for å lagre vårt spesialutstyr.
  3. Skatter: Dessverre skatt legger til en betydelig kostnad for våre produkter. Vi ønsker selvfølgelig at dette ikke var tilfelle, men våre skatter hjelper til å betale for sykehus og skoler, så vi er glade for å betale skatter. Vel, så glad som noen kan være å betale skatter 😉
Hvordan høstes luften?

Vi høster vår luft direkte fra Norges natur. Vi prøver ikke å forbedre luften, som vi ikke trenger. Vår prioritet er å høste luft på dager og steder med absolutt laveste forurensnings avlesninger. Vi har gitt en link til den  luftkvalitets indeksen som du kan bruke til å se mengden av forurensninger i Norge, samt hvor du bor.

Vi er veldig bevisste på å beskytte våre høste steder og de spesialiserte metodene vi bruker for å høste vår luft, så vi vil ikke gå inn på detaljer om prosessen. Men med vår vekt på kvalitet, filtrerer vi vår luft XX ganger for å fjerne så mange små partikler (som pollen sporer) som mulig.

Produktet mitt er veldig lett. Er dette normalt?

Ja, ditt produkt er fullt av vår unike Pure Norway Simply Better Air! Selv om vi fyller et høyt volum Pure Norway Simply Better Air i vårt produkt, øker vekten av produkt ikke med tanke på luftens fysiske egenskaper. Bare fest innåndings masken, trykk ned på dysen og nyt Pure Norway Simply Better Air.

Tilbyr du forhandler- eller utsalgs muligheter?

Absolutt! Vi har tillit til kvaliteten på produktet vårt og er ivrige etter å bli med andre bedrifter som deler vår lidenskap for kvalitet og bevare og beskytte vårt naturlige miljø. Ta kontakt med oss ​​på [email protected] hvis du er interessert i distributør eller detaljhandel.

Tilbyr du rabatter for større bestillinger?

Selvfølgelig gjør vi det! I tillegg til å belaste deg mindre enn den faktiske portokostnaden, vises vårt engasjement for verdi for pengene ved å tilby deg rabatter for større bestillinger. kan du bestille fra oss online, kostnaden reduseres med 10%!

Antall bokser Salgs pris

US$

Salgs pris

NOK

Salgs pris

£

Salgs pris

Porto Pris

US$

Porto Pris

NOK

Porto Pris

£

Porto Pris

1 25 195 18 20 10 80 8 9
2 45 350 32 36 10 80 8 9
3 68 535 49 56 15 120 11 12
4 90 705 65 74 20 160 14 16
5 113 890 81 93 20 160 14 16
6 135 1060 97 111 25 200 18 20
7 158 1240 114 130 25 200 18 20

Ta kontakt med oss ​​på [email protected] hvis du er interessert i et større kjøp, kan se om vi kan gi deg en enda bedre avtale.

Hva er din returpolitikk?

Vi gjør vårt ytterste for å sikre at du får kvalitetsproduktet du forventer og fortjener, og din tilfredshet er viktig for oss. Hvis du er misfornøyd med ditt kjøp, vennligst kontakt oss på [email protected], og vi vil gjerne se på saken for deg.

Du kan returnere et ubrukt element i ny tilstand innen 30 dager etter kjøpet. Vi kan bare akseptere retur hvis produktet er uåpnet og forseglingene er intakte. Du er ansvarlig for kostnadene ved å returnere det kjøpte produktet til oss.

Hvilke betalings metoder kan jeg bruke?

Vi aksepterer Visa, Mastercard og PayPal.

Kan jeg spore bestillingen min?

Dessverre tilbyr vi ikke bestillingssporing.

Hvordan motar jeg bestillingen min?

Når du har sendt bestillingen din, sender vi den innen en arbeidsdag. Leveringstiden varierer avhengig av landet ditt, men produktet ditt vil ankomme innen ca 4-12 virkedager. Igjen, dette er et anslag og er avhengig av hvor du befinner deg.

Hvor mye er porto?

Kostnaden for porto er indikert som en del av innkjøpsprosessen. Vi viser vårt porto avgift i amerikanske dollar og norske kroner. Porto kostnader er:

Antall bokser Pris US$ Pris norske kroner (nok) Pris £ Pris €
1 10 80 8 9
2 10 80 8 9
3 15 120 11 12
4 20 160 14 16
5 20 160 14 16
6 25 200 18 20
7 25 200 18 20

Dessverre er det ingen rabatt på porto hvis du kombinerer produkter som vi belaster deg mindre enn kostnaden for total frakt.

Hvor sender du produktene dine?

Vi sender våre produkter over hele verden.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0